VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Modrý koník media s.r.o.!
PRO NÁKUP ONLINE / DIGITÁLNÍHO REKLAMNÍHO PROSTORU
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele v souvislosti s nákupem online /
digitálního reklamního prostoru na Internetové stránce Dodavatele (dále jen "Podmínky").
1.2. Internetová stránka Dodavatele je www.modrykonik.cz (dále jen jako "Internetové stránky“).
1.3. Obchodní společnost Modrý koník s.r.o., Špaldová 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 068 212, zapsána v
obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl sro, vložka č. 51370/B, podnikající v České republice prostřednictvím
odštěpného závodu zahraniční právnické osoby, se sídlem Bělehradská 1051/17, Nusle, 120 00 Praha 4, IČ: 088 77 190, vedená
u Městského soudu v Praze, spisová značka A 79416, je provozovatelem Internetové stránky (dále jen jako "Dodavatel"). Dodavatel je
oprávněn zveřejňovat reklamu a poskytovat reklamní prostor na Internetové stránce pro Odběratele.
1.4. Odběratel je osoba, která zájem o umístěreklamy na Internetové stránce Dodavatele a objedná si takový reklamní prostor na
Internetové stránce Dodavatele v souladu s těmito Podmínkami (dále jen "Odběratel").
1.5. Doručením Objednávky Dodavateli Odběratel výslovně souhlasí s těmito Podmínkami a projevuje vůli být jimi vázán.
2. OBJEDNÁVKA REKLAMY
2.1. Reklamní prostor na Internetové stránce Dodavatele si Odběratel objednává na základě písemné objednávky (přípustné také v
elektronické formě, např. ve formě e-mailu) (dále jen jako "Objednávka"). Objednávka se stává pro strany závaznou až po jejím
písemném potvrzení (také v elektronické formě, např. formou e-mailu) ze strany Dodavatele.
2.2. Objednávka musí obsahovat následující náležitosti:
2.2.1. název / jméno Odběratele, jeho bydliště / sídlo, případně doručovací adresu, pokud je odlišod sídla, IČ, DIČ, číslo účtu a
bankovní spojení,
2.2.2. formát reklamy,
2.2.3. požadovaný čas trvání reklamy (termín uveřejnění a doba trvání),
2.2.4. cenu v souladu s ceníkem Dodavatele nebo individuální nabídkou, pokud nebyla sjednána jiná cena,
2.2.5. kontaktní osobu Odběratele (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail),
2.2.6. prohlášení Odběratele, že podpisem objednávky souhlasí s Podmínkami a závazně přistupuje k Podmínkám uvedený m na
Internetové stránce (http://vop.modrykonik.cz) a zejména souhlasí s ustanoveními storno podmínek uvedených v
Podmínkách,
2.2.7. datum Objednávky,
2.2.8. podpis odpovědné osoby Odběratele (pokud je Objednávka písemná).
2.3. Dodavatel si vyhrazuje právo jednostranně odmítnout Objednávku, a to kdykoliv na základě jeho výhradního a svobodného uvážení.
2.4. Podpisem Objednávky Odběratel prohlašuje, že souhlasí s Podmínkami, závazně přistupuje k Podmínkám a zejména souhlasí s
ustanoveními storno podmínek uvedených v Podmínkách.
3. PODKLADY K REKLAMNÍ KAMPANI A$TECHNICKÉ POŽADAVKY NA REKLAMU
3.1. Všechny podklady pro objednanou reklamu je Odběratel na vlastní náklady a riziko povinen dodat Dodavateli v elektronické podobě v
souladu s těmito Podmínkami nejpozději 4 pracovní dny před začátkem reklamní kampaně, neuvede-li Dodavatel jinak.
3.2. Pokud je součástí reklamní kampaně více reklamních formátů, musí být jednotlivé soubory označeny správnými názvy, které jsou v
souladu s názvy komerčních prvků uvedených v Objednávce.
3.3. Grafické reklamní formáty reklamy určené pro zveřejněna Internetové stránce Dodavatele musí splňovat podmínky uvedené na
http://modrykonik-marketerum.cz/podklady/.
3.4. V případě, že Odběratel nedodá všechny potřebné podklady pro realizaci přísluš reklamní kampaně, nebo dodané podklady
nebudou v souladu s těmito Podmínkami, nebo v případě, že dodané grafické reklamní formáty nebudou splňovat tyto podmínky,
platí, že Odběratel Objednávku zrušil a použijí se přiměřeně ustanovení o storno podmínkách podle těchto Podmínek, pokud se s
Dodavatelem nedohodnou na alikvótním zkrácení plně (doby trvání reklamy, počtu zobrazení reklamy apod.) za plnou cenu dle
Objednávky.
4. ZVEŘEJNĚNÍ REKLAMY A ZMĚNA REKLAMY
4.1. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamy zejména tehdy, pokud reklama:
4.1.1. svou kvalitou, obsahem nebo technickými parametry neodpovídá požadavkům Dodavatele,
4.1.2. je v rozporu s platnými právními předpisy, nebo dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek,
4.1.3. zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob,
4.1.4. neodpovídá zájmům Dodavatele.
4.2. V případě obsazení reklamního prostoru na Internetové stránce Dodavatele si Dodavatel vyhrazuje právo odmítnout uveřejně
reklamy nebo posunout termín realizace reklamní kampaně v závislosti na momentálním obsazení.
4.3. Pokud Dodavatel na základě zjištěných skutečností odmítne reklamu zveřejnit nebo je nucen posunout termín její realizace, je
povinen bez zbytečného prodlení o tom písemně nebo elektronickou formou (např. e-mailem) obeznámit Odběratele.
4.4. Odběratel je povinen zajistit, aby reklama byla v souladu s právními předpisy a dobrými mravy a nese za ně plnou a výlučnou
odpovědnost. V případě, že Dodavateli nebo třetím osobám v souvislosti s reklamou vznikne jakákoli škoda nebo újma, Odběratel je
povinen a slibuje Dodavatele a třetí osoby odškodnit v celém rozsahu, a to bez ohledu na zavinění.
4.5. Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost, o kterou jím bude požádán.
4.6. Jakékoliv změny v objednané reklamní kampani jsou možpouze na základě písemné dohody (přípustné také v elektronické formě)
Odběratele s Dodavatelem.
5. ÚPRAVA A$ODSTRANĚNÍ REKLAMY
Dodavatel si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, sledovat a kontrolovat reklamu Odběratele, aby byl zajištěn její soulad s
právními předpisy a právo měnit ji, ale i odstraňovat, pokud to bude nutné, na základě výlučného a svobodného uvážení Dodavatele,
a to i bez toho, aby to Odběrateli oznámil, zejména v případě, pokud prokazatelně porušuje právní nebo tyto Podmínky, nebo bude
existovat taková obava či hrozba.
6. CENA
6.1. Dodavatel poskytuje reklamní prostor a reklamu na Internetové stránce podle ceníků zveřejněných na Internetové stránce (http://
modrykonik-marketerum.cz/), pokud se nedohodnou s Odběratelem jinak v potvrzené Objednávce.
6.2. Ceny v cenících a Objednávce jsou uváděny bez příslušné DPH, pokud v nich není uvedeno jinak.
6.3. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit ceníky reklamního prostoru, a to kdykoliv. Pro strany je vždy závazná cena potvrzená
Dodavatelem na jednotlivých Objednávkách Odběratele.
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Dodavatel právo požadovat od Odběratele platbu předem a vyhotovit po potvrzení Objednávky zálohovou fakturu (v závislosti na
rozhodnutí Dodavatele až do výše 100% ceny příslušné Objednávky) za objednanou reklamu. Odběratel je povinen uhradit zálohovou
fakturu na účet Dodavatele uvedený ve faktuře do termínu splatnosti, nejpozději však 3 pracovní dny před začátkem zveřejňování
příslušné reklamy.
7.2. Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu za příslušnou reklamní kampaň na celkovou fakturovanou částku, od ž je odečtena případná
záloha, do 15 dnů po ukončení reklamní kampaně, v případě dlouhodobé kampaně jednou měč ně, a to po skončení příslušného
kalendářního měsíce. Pokud není dohodnuté jinak, tak platí, že splatnost faktur je 14 dní od jejich vyhotovení.
7.3. Odběratel výslovně souhlasí s tím, aby mu Dodavatel vystavil faktury v elektronické podobě a doručil elektronicky (e-mailem).
7.4. Veškeré poplatky související s platbou faktury hradí výhradně Odběratel.
7.5. Odběratel si je vědom, že mu může být za každý den prodlení platby účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužčástky.
7.6. Dodavatel si vyhrazuje právo nespustit/nezapnout objednanou a potvrzenou reklamní kampaň Odběratele, případně běžící reklamní
kampaň přerušit nebo úplně zastavit, pokud si Odběratel neplní finančnebo jiné závazky vůči Dodavateli nebo pokud je Odběratel
v likvidaci či konkurzu. V takovém případě odpovídá Odběratel za škody, které uvedeným neplněním Dodavateli, nebo třetí osobě
vzniknou a jednání Dodavatele se nepovažuje za porušení těchto Podmínek ze strany Dodavatele.
8. STORNO PODMÍNKY
8.1. Odběratel je oprávněn od Objednávky jednostranně odstoupit (stornovat ji), v takovém případě je však Odběratel povinen zaplatit
Dodavateli v den odstoupení (storna) odstupné (storno poplatek) ve výši:
60 % z ceny Objednávky, pokud tak učiní více než 22 dnů před dnem začátku reklamy,
70 % z ceny Objednávky, pokud tak učiní 21. až 15. den před dnem začátku reklamy,
80 % z ceny Objednávky, pokud tak učiní 14. až 8. den před dnem začátku reklamy,
90 % z ceny Objednávky, pokud tak učiní do 7 dní před dnem začátku reklamy.
V případě odstoupení (storna) nebo jakéhokoliv jiného zrušení Objednávky ve lhůtě kratší než 7 dní před dnem začátku reklamy,
nebo až po začátku reklamy, se Odběratel zavazuje zaplatit Dodavateli 100 % z ceny Objednávky, a to bez ohledu na to, že
v takovém případě Dodavatel už není povinen plnit jeho povinnosti podle Podmínek a Objednávky, což Odběratel výslovně bere na
vědomí a s tímto také souhlasí. Uvedené podmínky platí stejně tak i v případě, že v důsledku neplnění povinností Odběratele (např.
nedodání podkladů, neposkytnutí součinnosti apod.), Dodavatel není schopen plnit své povinnosti podle Podmínek a Objednávky.
8.2. Uvedené odstupné je Dodavatel oprávněn si jednostranně započítat vůči již uhrazené ceně (nebo její části) příslušObjednávky, s
čímž Odběratel výslovně souhlasí.
9. AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA TŘETÍCH OSOB
9.1. Odběratel prohlašuje a ručí za to, že reklamou podle Objednávky neporuší ani neohrozí žádná práva třetí osoby (zejména autorská
práva, práva duševního vlastnictví a jiná práva) a že v této souvislosti disponuje všemi potřebnými právy, oprávněními, souhlasy a
povoleními a že přísluš reklama je v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a dalšími příslušnými nebo závaznými
požadavky, normami a kodexy.
9.2. Odběratel dává Dodavateli bezúplatně souhlas k šíření reklamy (reklamního díla, resp. v reklamě obsažených autorských děl
chráněných právními předpisy) prostřednictvím internetu, a to v rozsahu a na dobu stanovenou ve smyslu přísluš Objednávky
a potvrzuje a ručí za to, že je nositelem všech potřebných práv potřebných ke zveřejnění a šíření reklamy v dodané podobě a zároveň
potvrzuje, že tím neporušuje práva žádné třetí osoby.
9.3. Odběratel prohlašuje, že je v celém rozsahu odpovědný za ním dodanou případně na zveřejněodsouhlasenou reklamu, zejména za
její kvalitativní a obsahovou stránku a zavazuje se nahradit v plné výši všechny případné škody, újmy a nároky způsobené její
obsahovou stránkou.
9.4. V případě nepravdivosti nebo neúplnosti výše uvedených prohlášení, souhlasů, záruk apod. nenese Dodavatel žádnou odpovědnost
a Odběratel se zavazuje všechny s tím související nároky neprodleně vypořádat a na výzvu nahradit Dodavateli škodu, újmu a
náklady (včetně nákladů na soudní a jiná řízení a právní zastoupení, jakož i sankcí uložený ch Dodavateli v souvislosti s reklamou),
které mu v této souvislosti vzniknou.
9.5. Odběratel zbavuje Dodavatele všech nároků jakékoliv povahy uplatňovaných třetími osobami, a v případě uplatněsi jakýchkoliv
nároků této povahy nebo poskytnutí odškodněze strany Dodavatele z takového důvodu se Odběratel zavazuje všechny takové
nároky neprodleně vypořádat, jako i nahradit Dodavateli škodu, újmu a náklady, které mu z toho titulu vznikly.
10. OMEZENÍ SLUŽBY INTERNETOVÉ STRÁNKY
Dodavatel si vzhledem k povaze internetu vyhrazuje právo na údržbu Internetové stránky během doby trvání reklamy v délce max.
2% z doby trvání reklamy, přičemž během údržby bude Internetová stránka nefunkča zobrazování reklamy nebude možné, s čímž
Odběratel výslovně souhlasí, a to bez nároku na finančnebo jinou kompenzaci ze strany Dodavatele. V případě překročení času
údržby podle předchozí věty, se Dodavatel zavazuje umožnit (prodloužit) Odběrateli dobu trvání reklamy tak, aby doba jejího trvání
nebyla kratší než dohodnutá doba podle Objednávky po odečtení povoleného času údržby.
11. ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI
Dodavatel odpovídá výlučně za umožně zobrazení reklamy podle Podmínek a nikoli za její průběh či výsledek a stejně tak
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za příspěvky uživatelů Internetové stránky v souvislosti s reklamou, a proto neodpovídá za
škodu, újmu, či jiné poškození práv a oprávněných zájmů Odběratele a třetích osob, ke kterému může dojít ve spojení s reklamou
(např. v důsledku kritických příspěvků uživatelů k reklamě, jejímu obsahu apod.).
12. DŮVĚRNÉ INFORMACE
V průběhu trvání reklamy si mezi sebou mohou Dodavatel s Odběratelem vyměňovat informace, mezi kterými mohou být informace,
které mohou bý t považovány za důvěrné nebo mohou být předmětem obchodního tajemství či předmět ochrany podle jiných právních
předpisů. Dodavatel a Odběratel se zavazují chránit takové důvěrné informace získané od druhé strany alespoň způsobem, jakým
chrání své vlastní informace, a zabránit jejich zpřístupně třetí straně. Jakékoliv zpřístupně důvěrných informací třetí straně
podléhá předchozímu písemnému souhlasu strany, které tyto informace patří. Práva a povinnosti stanovené v tomto bodě Podmínek
se zavazují dodržovat po celou dobu trvání reklamy až do doby, než se důvěrné informace stanou veřejně dostupnými jiným
způsobem, než v důsledku porušení povinnosti jejich ochrany.
13. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K$FORMÁTU REKLAMY „AMBASADORKA ZNAČKY“
13.1. Definice formátu „Ambasadorka značky“
Ambasadorkou se rozumí uživatelka Internetové stránky, která je v právním vztahu s Dodavatelem, prostřednictvím, resp. s pomocí
které Dodavatel poskytuje reklamní formát „Ambasadorka značky“ (dále jen jako „Ambasadorka“). Podstatou tohoto reklamního
formátu je poskytnutí reklamního prostoru na Internetové stránce Odběrateli prostřednictvím Ambasadorky, která buduje a šíří
povědomí o značce Odběratele. Ambasadorka je oblíbená uživatelka Internetové stránky, která dosah na velké publikum, vytváří
vlastní obsah, se kterým dále pracuje, a iniciuje diskuse o značce Odběratele.
13.2. V rámci reklamního formátu „Ambasadorka značky“ se Dodavatel zavazuje:
13.2.1.zabezpečit vyhledání vhodných kandidátek na Ambasadorku mezi aktivními uživateli Internetové stránky, a to vyhlášením
konkurzu, užším výběrem kandidátek a následně doporučením vhodných kandidátek Odběrateli;
13.2.2.zabezpečit uzavření platného právního vztahu mezi Dodavatelem a Ambasadorkou (ať už pracovně–právního nebo jiného);
13.2.3.zabezpečit zaškolení Ambasadorky a osoby určené Odběratelem za účelem výkonu její činnosti podle těchto Podmínek;
13.2.4.připravit komunikační plán propagace pro Ambasadorku, na základě dohody s Odběratelem;
13.2.5.vytvořit profil Ambasadorky a oficiální uživatelskou skupinu Odběratele a zveřejnit příspěvek Dodavatele o nové Ambasadorce
na Internetové stránce;
13.2.6.zabezpečit přímou elektronickou komunikaci mezi Ambasadorkou a Odběratelem;
13.2.7.poskytovat technickou a komunikační podporu pro Ambasadorku za účelem výkonu její činnosti podle těchto Podmínek;
13.2.8.jedenkrát do měsíce vytvořit měční komunikační report Ambasadorky pro Odběratele;
13.2.9.zabezpečit v přiměřeném čase výměnu osoby Ambasadorky v případě žádosti Ambasadorky, a to i bez souhlasu nebo
například nesouhlasu Odběratele, resp. výměnu Ambasadorky na základě žádosti Odběratele.
13.3. Dodavatel se zavazuje zabezpečit, aby Ambasadorka na základě dohodnutého komunikačního plánu mezi Dodavatelem a
Odběratelem:
13.3.1.pravidelně zveřejňovala příspěvky (zprávy, články, alba) v blogu Ambasadorky;
13.3.2.spravovala oficiální uživatelskou skupinu Odběratele nebo jeho reklamy a komunikovala v s ostatními uživateli Internetové
stránky;
13.3.3.komentovala příspěvky týkající se reklamy;
13.3.4.realizovala společně dohodnuté marketingové projekty mezi Dodavatelem a Odběratelem (recenze a testy výrobků, teasovaní,
poskytování vzorků, malé ankety, soutěže apod.).
13.4. Odběratel bere na vědomí, že přesný datum začátku uveřejňování reklamy není možpevně určit, a to vzhledem k povaze formátu
„Ambasadorka značky“ a času potřebného na přípravu samotné reklamy (např. vyhledání Ambasadorky, školení apod.).
13.5. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že pokud není v Objednávce uvedeno jinak, reklamní formát „Ambasadorka značky“ bude trvat po
dobu neurčitou, avšak nejméně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne zahájení uveřejňování reklamy. Je možji ukončit
výpově podanou nejdříve po uplynutí 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne zahájení uveřejňování reklamy, a to se tří měční
výpovědní lhůtou, která začne plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena druhé straně. Reklamu je možzrušit ž písemnou dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem, a to kdykoliv v době
jejího trvání.
13.6. Reklamní formát „Ambasadorka značky“ je zpoplatněn výlučně za období trvání reklamy následující po dni zahájení jejího
uveřejňování. V ceně je už zahrnuta odměna Ambasadorky, kterou vyplácí Dodavatel. V ceně reklamního formátu „Ambasadorka
značky“ nejsou zahrnuty náklady na poskytnuté produkty, služby a jejich zasílání v rámci schválených marketingových projektů
Ambasadorky (především zabezpečení a zasílání vzorků, výher v soutěžích apod.). Tyto náklady nese v plné míře Odběratel.
13.7. Platební podmínky. Náklady za reklamní formát „Ambasadorka značky“ budou fakturovány měčně, kdy Odběratel je povinen je
uhradit na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to nejpozději v lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, která nebude
kratší než 15 dní od dne vyhotovení faktury.
13.8. Zákaz konkurence. Odběratel se zavazuje, že bez předcházejícího písemného souhlasu Dodavatele neuzavře s Ambasadorkou po
dobu trvání reklamní kampaně a po dobu 1 roku od jejího skončení žádný vztah, na základě kterého bude Ambasadorka vykonávat,
ať už na základě pracovního poměru, živnostenského oprávněnebo jiným způsobem, přímo nebo nepřímo, prostřednictvím třetích
osob (a to na vlastní nebo cizí účet, případně zprostředkuje uzavření smlouvy, resp. obchodu souvisejícího s takovou činností)
jakoukoliv výdělečnou nebo nevýdělečnou činnost shodnou nebo podobnou s její činností nebo činností Dodavatele podle těchto
Podmínek pro Odběratele nebo osoby, které jsou přímo nebo nepřímo ve vztahu s Odběratelem nebo Odběratele majetkově ovládají
nebo jsou osobně propojené s Odběratelem nebo s osobami jemu blízkými. V případě porušení tohoto závazku se zavazuje
Odběratel zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 30 % z měčceny za reklamní formát „Ambasadorka znač ky“ podle těchto
Podmínek, a to za každý započatý kalendářměsíc v rámci kterého trvá porušení výše uvedeného závazku. Nárok na zaplacení
ceny za reklamu a na náhradu škody vůči Odběrateli tímto není ovlivněn ani omezen.
13.9. Odběratel:
13.9.1. se zavazuje oznámit Dodavateli informace potřebné k přípravě reklamy a výběru Ambasadorky (např. základní informace o
Odběrateli a/nebo produktu či značce, představy o osobě Ambasadorky a očekávání od ní),
13.9.2. je zodpovědný za konečný výběr Ambasadorky z kandidátek doporučených Dodavatelem a za zabezpečení osoby
Odběratele, která bude komunikovat s Ambasadorkou a zúčastní se školení u Dodavatele,
13.9.3. se zavazuje dohodnout s Dodavatelem komunikační plán, který je nezbytný pro činnost Ambasadorky podle těchto Podmínek,
přičemž je zodpovědný za schválení komunikačního plánu,
13.9.4. se zavazuje komunikovat záležitosti týkající se reklamy přímo s Ambasadorkou, a to elektronickou formou, přičemž je povinen
jako jednoho z adresátů komunikace vždy uvést i Dodavatele (formou kopie (CC) v e-mailech),
13.9.5. bere na vědomí, že samotná reklama (její uveřejňování) nebude realizováno ihned po podpisu Objednávky reklamního
formátu, ale s určitým zpožděním a postupně, a to s ohledem na činnosti, které je třeba předtím provést ze strany Dodavatele
(např. vyhledání kandidátek, školení apod.),
13.9.6. se zavazuje poskytovat Ambasadorce bez zbytečného odkladu veškerou součinnost, o kterou jí bude požádán,
13.9.7. bere na vědomí, že obsah reklamy přidaný na Internetovou stránku ze strany Ambasadorky bude považován za obsah
(reklamu) přidaný Odběratelem a za příspěvky Odběratele, protože Odběratel je zodpovědný za komunikač plán
Ambasadorky, a proto je povinen zabezpečit, aby veškeré příspěvky na Internetové stránce byly v souladu s právními předpisy
a dobrými mravy a nese za ně plnou a výlučnou zodpovědnost. V případě, že Dodavateli v důsledku obsahu přidaného
Ambasadorkou vznikne jakákoliv škoda nebo újma, Odběratel je povinen a slibuje, že Dodavatele odškodní v celém rozsahu, a
to bez ohledu na zavinění.
13.10. V případě porušení nebo při obavě nebo hrozbě porušení právních předpisů je Dodavatel oprávněn zasahovat do příspěvků mezi
Ambasadorkou, Odběratelem a ostatními uživateli Internetové stránky, kromě jiného také tím, že příspěvky smaže, změnebo je
zcela zablokuje.
13.11. Dodavatel je povinen na žádost Odběratele zasáhnout do příspěvků mezi Ambasadorkou, Odběratelem a ostatními uživateli
Internetové stránky, kromě jiného také tím, že příspěvky smaže, změ nebo je zcela zablokuje, avšak v takovém případě je
Dodavatel oprávněn uveřejnit zdůvodnění takového konání (tzn., že tak činí na žádost Odběratele) na Internetové stránce.
14. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K FORMÁTU REKLAMY „DNY SE ZNAČKOU“
14.1. Podstatou reklamního formátu „Dny se značkou“ je poskytnutí prostoru a podpory pro reklamní kampaň Odběratele na Internetové
stránce Dodavatele moderovanou osobou zabezpečenou Odběratelem.
14.2. V rámci reklamního formátu „Dny se značkou“ se Dodavatel zavazuje:
14.2.1. zabezpečit školení osoby zabezpečené Odběratelem pro tento účel v rozsahu podle uvážení Dodavatele,
14.2.2. na všech podstránkách Internetové stránky umístit vedle hlavního menu logo Odběratele,
14.2.3. umožnit Odběrateli oficiálně vstupovat do diskusního fóra, a to tak, že v části Diskusní fórum vytvoří Dodavatel samostatnou
sekci s názvem reklamní kampaně, ve které bude Odběratel oprávněn s uživateli Internetové stránky diskutovat, vést s nimi
dialog a kde bude moct uživateli Internetové stránky klást svoje otázky, případně hodnotit a vyjadřovat se k reklamě,
14.2.4. poskytovat technickou a komunikační podporu pro Odběratele,
14.2.5. poskytnout Odběrateli report z reklamní kampaně.
14.3. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že pokud není v Objednávce uvedeno jinak, tak reklamní formát „Dny se značkou“ bude trvat po
dobu smluveného kalendářního týdne (tzn. sedm po sobě jdoucích dní) v době od pondělí 9:00 do neděle 23:59.
14.4. Odběratel:
14.4.1. je zodpovědný za založení profilu Odběratele, resp. osoby zabezpečené Odběratelem na Internetové stránce a poskytnutí
veškerých potřebných informací a podkladů pro reklamu (např. profilové fotografie, krátké prezentace do Diskusního fóra, loga,
naskenovaného podpisu apod.), a to nejméně jeden týden před zahájením uveřejňování reklamy,
14.4.2. bere na vě domí, že obsah reklamy přidaný na Internetovou stránku ze strany Odběratele, resp. jím zabezpečené osoby, bude
považován za obsah (reklamu) přidaný Odběratelem a za příspěvky Odběratele, a proto je povinen zabezpečit, aby veškeré
příspěvky na Internetové stránce byly v souladu s právními předpisy a dobrými mravy a nese za ně plnou a výlučnou
zodpovědnost. V případě, ž e Dodavateli v důsledku obsahu přidaného Odběratelem, resp. jím zabezpečenou osobou, vznikne
jakákoliv škoda nebo újma, Odběratel je povinen a slibuje Dodavatele odškodnit v celém rozsahu, a to bez ohledu na zavinění.
14.4.3. v ceně reklamního formátu „Dny se značkou“ nejsou zahrnuty náklady na poskytnutí produktů, služeb a jejich zaslání. Tyto
náklady nese v plné míře Odběratel.
14.5. V případě porušení nebo při obavě nebo hrozbě porušení právních předpisů je Dodavatel oprávněn zasahovat do příspěvků
Odběratele, mimo jiné je mazat, měnit nebo je zcela zablokovat.
14.6. Dodavatel je povinen na žádost Odběratele zasáhnout do příspěvků mezi Odběratelem a ostatními uživateli Internetové stránky,
mimo jiné je smazat, změnit nebo je zablokovat, avšak v tomto případě je Dodavatel oprávněn uveřejnit zdůvodnětakového konání
(tzn., že tak činí na žádost Odběratele) na Internetové stránce.
15. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K$REKLAMNÍMU FORMÁTU „ZKUŠENOSTI SE ZNAČKOU“
15.1. Blogerkou se rozumí uživatelka Internetové stránky, která je v právním vztahu s Dodavatelem, prostřednictvím, resp. s pomocí které,
Dodavatel poskytuje reklamní formát „Zkušenosti se značkou“ (dále jen jako „Blogerka“), jehož podstatou je testování produktu/ů
Odběratele Blogerkou a následné sdílení zkušeností s produktem na Internetové stránce Dodavatele.
15.2. V rámci reklamního formátu „Zkušenosti se značkou“ se Dodavatel zavazuje:
15.2.1. zabezpečit vyhledání vhodných kandidátek na Blogerku/y z aktivních uživatelů Internetové stránky, a to vyhlášením výzvy na
Internetové stránce a užším výběrem kandidátek, na základě kritérií určených Odběratelem, přičemž výběr Blogerek je ve
výlučné pravomoci Dodavatele,
15.2.2. zabezpečit uzavření právního vztahu mezi Dodavatelem a Blogerkami (v počtu dohodnutém s Odběratelem) (ať už pracovně
právního nebo jiného),
15.2.3. připravit komunikační plán propagace pro Blogerky, na základě dohody s Odběratelem,
15.2.4. poskytovat technickou a komunikačpodporu pro Blogerky za účelem výkonu jejich činnosti podle těchto Podmínek (např.
zabezpečit převzetí produktu/ů Odběratele a jeho odevzdání Blogerce),
15.2.5. sdílet recenze Blogerek o produktu/ech Odběratele na facebookovém profilu Dodavatele,
15.2.6. poskytnout Odběrateli report z reklamní kampaně.
15.3. Dodavatel se zavazuje:
15.3.1. vyvinout nelepší úsilí na to, aby Blogerka/y na základě dohodnutého komunikačního plánu mezi Dodavatelem a Odběratelem:
15.3.2. zveřejnily svoje zkuš enosti s produktem/y Odběratele ve formě příspěvků a souhrnné recenze na svých blozích a v diskusním
fóru na Internetové stránce,
15.3.3. komunikovaly ve fóru s ostatními uživateli Internetové stránky a komentovaly příspěvky týkající se produktu/ů Odběratele, a
zavazuje se dohodnout splně uvedených povinností Blogerkou/ami, avšak Dodavatel nenese zodpovědnost za případné
porušení/nesplnění závazků ze strany Blogery/ek, což Odběratel výslovně bere na vědomí.
15.4. Odběratel bere na vědomí, že přesný datum začátku uveřejňování reklamy není možno pevně určit, a to vzhledem k povaze formátu
„Zkušenosti se značkou“ a na čas potřebný na přípravu samotné reklamy (např. výběr Blogerky/ek apod.) a potřebnou součinnost
Odběratele (např. dodání produktu/ů na testování).
15.5. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že pokud není v Objednávce uvedeno jinak, pak reklamní formát „Zkušenosti se značkou“ bude
trvat neurčitý čas, avšak potrvá po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích týdnů po dni zahájení uveřejňování reklamy. Reklamu je mož
zrušit také písemnou dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem, a to kdykoliv po dobu jejího trvání.
15.6. Cena. Reklamní formát „Zkušenosti se značkou“ je zpoplatněn výlučně za období trvání reklamy po zahájení jejího uveřejňování. V
ceně je už zahrnuta odměna Blogerky/ek, kterou jim vyplácí Dodavatel. Pro vyloučení pochybností Odběratel potvrzuje, že bere na
vědomí, že produkt/y, který se stane/ou vlastnictvím Blogerky/ek, bez ohledu na výsledek její/ch č innosti, není/nejsou zahrnuty v ceně
Dodavatele.
15.7. Odběratel:
15.7.1. je zodpovědný za určení kritérií pro výběr Blogerky/ek,
15.7.2. se zavazuje dohodnout s Dodavatelem komunikačplán, který je nezbytný pro činnost Blogerky/ek podle těchto Podmínek,
přičemž je zodpovědný za schválení komunikačního plánu,
15.7.3. se zavazuje dodat Dodavateli produkt/y Odběratele, kterýje/jsou předmětem reklamy, přičemž bere na vědomí a souhlasí
s tím, že tento produkt/y se dodaním Dodavateli stává/jí majetkem Blogerky/ek; v případě vadného produktu/ů se zavazuje
produkt/y bezodkladně vyměnit,
15.7.4. se zavazuje dodat Dodavateli veškeré podklady (texty, fotografie apod.) k produktu/ům a produkt/y, a to nejméně 2 týdny před
zahájením uveřejňování reklamy a zavazuje se odsouhlasit zněveškerých příspěvků (textů, ne fotografií) (ne však příspěvků
Blogerky/ek), které budou zveřejněny na Internetové stránce,
15.7.5. bere na vědomí, že samotná reklama (její uveřejňování) nebude realizovaná ihned po objednávce reklamy, ale s určitým
zpožděním a postupně, a to vzhledem k činnostem, které je třeba vykonat ze strany Dodavatele před spuštěním kampaně
(např. vyhledání Blogerky/ek apod.),
15.7.6. bere na vědomí, že do příspěvků Blogerky/ek není oprávněn zasahovat a bere na vědomí, že příspěvky Blogerky/ek vyjadřují
jejich svobodný názor na produkt/y Odběratele a tyto příspěvky se zavazuje respektovat,
15.7.7. se zavazuje poskytovat technickou a komunikač podporu pro Blogerku/y za účelem výkonu jejich činnosti podle těchto
Podmínek (např. odborná podpora při testovaní produktu/ů).
15.8. V případě porušení nebo obavy či hrozby z porušení právních předpisů je Dodavatel oprávněn zasahovat do příspěvků Blogerky/ek,
mimo jiné tak, že je bude mazat, upravovat nebo blokovat.
15.9. Dodavatel je povinen na žádost Odběratele zasáhnout do příspěvků mezi Blogerkou, Odběratelem a ostatními uživateli Internetové
stránky, kromě jiného i smazáním nebo změnou příspěvků, nebo jejich úplným zablokováním, avšak v takovém případě je Dodavatel
oprávněn uveřejnit zdůvodnění takového konání (tzn. že tak koná na žádost Odběratele) na Internetové stránce.
16. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K$REKLAMNÍMU FORMÁTU „NATIVNÍ PR ČLÁNEK“
16.1. Blogerkou se rozumí uživatelka Internetové stránky, která je v právním vztahu s Dodavatelem, prostřednictvím, resp. s pomocí které
Dodavatel poskytuje reklamní formát „Nativní PR článek“ (dále jen jako „Blogerka“), jehož podstatou je vytvoření PR článku o
produktu/ech Odběratele Blogerkou a jeho následné uveřejnění PR článku na Internetové stránce Dodavatele.
16.2. V rámci reklamního formátu „Nativní PR článek“ se Dodavatel zavazuje:
16.2.1. zabezpečit výběr vhodné kandidátky na Blogerku mezi aktivními uživateli Internetové stránky, a to na základě kritérií určených
Odběratelem, přičemž výběr Blogerky je výlučně v pravomoci Dodavatele,
16.2.2. zabezpečit uzavření právního vztahu mezi Dodavatelem a Blogerkou (ať už pracovně–právního nebo jiného),
16.2.3. poskytovat technickou a komunikační podporu pro Blogerky za účelem výkonu její činnosti podle těchto Podmínek,
16.2.4. sdílet PR článek Blogerky o produktu/ech Odběratele na facebookovém profilu Dodavatele,
16.2.5. poskytnout Odběrateli report z reklamní kampaně.
16.3. Dodavatel se zavazuje vyvinout nejlepší úsilí na to, aby Blogerka:
16.3.1. vytvořila PR článek (v rozsahu 1–1,5 normostrany, s fotografiemi v počtu 2–3) do 7 dní od dodání kompletních podkladů
Odběratelem,
16.3.2. uveřejnila PR článek na svém Blogu na Internetové stránce, a zavazuje se dohodnout splně uvedených povinností
Blogerkou, avšak Dodavatel nenese zodpovědnost za případné porušení nebo nesplnězávazků ze strany Blogerky, což
Odběratel výslovně bere na vědomí.
16.4. Odběratel bere na vědomí, že přesný datum zahájení reklamní kampaně není možné pevně určit, a to vzhledem k povaze reklamního
formátu „Nativní PR článek“ a čas potřebný na přípravu samotné reklamy (např. výběr Blogerky apod.) a potřebnou součinnost
Odběratele (např. dodání produktu/ů).
16.5. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že pokud není v objednávce uvedeno jinak, pak reklama ve formátu „Nativní PR článek“ bude trvat
jeden týden od začátku uveřejnění reklamy.
16.6. Cena. Reklama ve formátu „Nativní PR článek“ je zpoplatněna výlučně za období trvání reklamy po zahájení jejího uveřejňování. V
ceně je už zahrnuta odměna Blogerky, kterou vyplácí Dodavatel. Pro vyloučení pochybností Odběratel potvrzuje, že bere na
vědomí, že produkt/y, které se stanou vlastnictvím Blogerky bez ohledu na výsledek její činnosti, není zahrnut v ceně Dodavatele.
16.7. Odběratel:
16.7.1. je zodpovědný za určení kritérií pro výběr Blogerky,
16.7.2. se zavazuje dodat přímo Blogerce produkt/y Odběratele, který je/jsou předmětem reklamy, přičemž bere na vědomí a souhlasí
s tím, že tento/tyto produkt/y se dodaním Blogerce stává/jí majetkem Blogerky; v případe vadného/ých produktu/ů se zavazuje
produkt/y bezodkladně vyměnit,
16.7.3. se zavazuje dodat Dodavateli veškeré podklady (texty, fotografie apod.) k produktu/ům a produkt/y, a to nejméně 2 týdny před
začátkem uveřejňování reklamy a zavazuje se odsouhlasit znění PR článku, který bude zveřejněn na Internetové stránce,
16.7.4. bere na vědomí, že samotná reklama (a její uveřejňování) nebude realizovaná ihned po podpisu Objednávky, ale s určitým
zpožděním a postupně, a to vzhledem na činnosti, které je třeba předtím ze strany Dodavatele vykonat (např. vyhledání
Blogerky apod.),
16.7.5. bere na vědomí, že PR článek bude označen jako reklama,
16.7.6. bere na vědomí, že obsah reklamy přidaný na Internetovou stránku ze strany Blogerky bude považován za obsah (reklamu)
přidanou Odběratelem a bude považován za příspěvky Odběratele, protože Odběratel je zodpovědný za schválení
zveřejněného zněPR článku Blogerky, a proto je povinen zabezpečit, aby veškeré příspěvky na Internetové stránce byly v
souladu s právními předpisy a dobrými mravy a nese za ně plnou a výlučnou odpovědnost. V případě, ze Dodavateli v
důsledku obsahu přidaného Odběratelem, resp. zvolenou Blogerkou vznikne jakákoliv škoda nebo újma, Odběratel je povinen
a slibuje Dodavatele odškodnit v celém rozsahu, a to bez ohledu na zavinění.
16.7.7. se zavazuje poskytovat technickou a komunikač podporu pro Blogerku za účelem výkonu její činnosti podle těchto
Podmínek (např. odborná podpora při testovaní produktu/ů).
16.8. V případě porušení nebo obavy či hrozby z porušení právních předpisu je Dodavatel oprávněn zasahovat do příspěvků Blogerky,
mimo jiné smazáním, jejich změnou nebo zablokováním.
16.9. Dodavatel je povinen na žádost Odběratele zasáhnout do příspěvků mezi Blogerkou, Odběratelem a ostatními uživateli Internetové
stránky, kromě jiného tak, že je smaže, změnebo je zcela zablokuje, avšak v takovém případě je Dodavatel oprávněn uveřejnit
zdůvodnění takového konání (tzn. že tak koná na žádost Odběratele) na Internetové stránce.
17. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ REKLAMNÍHO FORMÁTU „SOUTĚŽ
17.1. „Soutěž“ je reklamní formát, jehož podstatou je organizace reklamní soutěže pro Odběratele na Internetové stránce Dodavatele.
17.1.1.Organizátorem soutěže je Dodavatel.
17.1.2.Vyhlašovatelem soutěže je Odběratel. V případě, že Odběratel zastupuje klienta jako reklamní agentura, vyhlašovatelem
soutěže je klient Oběratele.
17.1.3.V případě, že Dodavatel realizuje soutěž za účelem vlastních marketingových aktivit, organizátorem i vyhlašovatelem je
Dodavatel.
17.1.4.Odpovědnost za zajištěvýhry nese výhradně Odběratel a to po všech stránkach. Dodavatel se žádným způsobem nepodíli
na zabezpečení výhry.
17.2. V rámci reklamního formátu „Soutěž“ se Dodavatel zavazuje:
17.2.1.zveřejnit informaci o soutěži na Internetové stránce a zabezpečit organizaci reklamní soutěže na Internetové stránce,
17.2.2.zabezpečit, pokud se s Odběratelem nedohodne jinak, náhodný výběr výherce/ů (a to způsobem a v počtu dohodnutém
s Odběratelem) z uživatelů, kteří správně odpověděli v reklamní soutěži. V ceně reklamního formátu „Soutěžnejsou zahrnuty
náklady na poskytnuté produkty nebo služby a jejich zaslání výhercům reklamní soutěže. Tyto náklady nese v plné ře
Odběratel.
17.3. Odběratel bere na vědomí, že přesný datum zahájení uveřejňování reklamy není mož pevně určit, a to vzhledem k povaze
reklamního formátu „Soutěž“ a potřebné součinnosti Odběratele (např. dodání podkladů).
17.4. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že pokud není v Objednávce stanoveno jinak, pak reklama ve formátu „Soutěžbude trvat jeden
kalendářní týden, od pondělka 9:00 do neděle 23:59.
17.5. Odběratel:
17.5.1.se zavazuje dodat Dodavateli veškeré podklady k reklamní kampani (zejména: úvod, seznam cen, o které se bude soutěžit a
počet výherců, který je získá, způsob náhodného výběru výherců, vlastní soutěžotázku, nápovědu k otázce ve formě odkazu
na webové stránky Odběratele, texty, fotografie apod.), a to nejméně 2 týdny před zahájením uveřejňování reklamy,
17.5.2. se zavazuje poskytovat technickou a komunikační podporu pro Dodavatele,
17.5.3. se zavazuje, pokud se tak dohodne s Dodavatelem, po skončení reklamní kampaně náhodným výběrem vybrat výherce ze
soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku,
17.5.4. se zavazuje zaslat výhry výhercům.
18. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K FORMÁTU REKLAMY “PORADNA”
18.1. V rámci reklamního formátu „Poradna“ se Dodavatel zavazuje:
18.1.1.umožnit Odběrateli oficiálně vstupovat do diskuzního fóra, a to tak, že v části Diskuzní fórum vytvoří Dodavatel samostatnou
sekci s názvem reklamní kampaně (poradny), v které bude Odběratel oprávněný s uživateli Internetové stránky diskutovat,
zejména odpovídat na jejich dotazy a poskytovat jim odborné poradenství v dané reklamní kampani, a to buď osobně nebo
prostřednictvím jím (Odběratelem) určené osoby (poradce, odborník v daném tématu),
18.1.2. poskytovat technickou a komunikační podporu Odběrateli,
18.1.3. zabezpečit, aby uživatel, který položil otázku do Poradny, byl notifikovaný o odpovědi Odběratele na danou otázku
18.1.4.v případě, že se na tom s Odběratelem dohodne, za zvlášť dojednaných podmínek nad rámec ceny, zabezpečit osobu
odborníka (poradce) pro Odběratele.
18.2. Odběratel:
18.2.1.je zodpovědný za určení osoby odborníka (poradce)
18.2.2.bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněný neakceptovat a nezveřejnit otázky uživatelů Internetové stránky
položené v rámci reklamní kampaně a/nebo odpovědi Odběratele na ně, a to podle vlastního uvážení a bez odůvodnění,
18.2.3.se zavazuje odpovídat na otázky uživatelů Internetové stránky schválené Dodavatelem bez zbytečného odkladu,
18.2.4.bere na vědomí, že Poradna bude označená jako reklama,
18.2.5. bere na vědomí a souhlasí, že téma Poradny je exkluzivní pro Odběratele pouze během doby spolupráce mezi Odběratelem a
Dodavatelem.
18.2.6.bere na vědomí, že obsah reklamy přidaný na Internetovou stránku ze strany Odběratele a/nebo jím určené osoby odborníka
(poradce) bude považovaný za obsah (reklamu) přidaný Odběratelem a bude považovaný za příspěvky Odběratele, a
Odběratel je za něj odpovědný a je povinný zabezpečit, aby všechny příspěvky na Internetové stránce byly v souladu
s právními předpisy a dobrými mravy a nese za ně plnou a výlučnou odpovědnost. V případě, že Dodavateli v důsledku obsahu
přidaného Odběratelem, resp. jím určenou osobou, vznikne jakákoliv škoda nebo újma, Odběratel je povinný a slibuje
Dodavatele odškodnit v celém rozsahu, a to bez ohledu na zavinění.
18.3. V případě porušení nebo obavy či hrozby porušení právních předpisů je Dodavatel oprávněný zasahovat do příspěvků Odběratele,
kromě jiného i smazáním či změnou příspěvku, nebo jejich zablokováním.
19. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Tyto Podmínky jsou právně závaznou dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem. Odběratel prohlašuje, že před objednávkou
reklamy si přečetl tyto Podmínky a bez výhrad s nimi souhlasí, je s nimi srozuměn, a zavazuje se je dodržovat, stejně jako se
zavazuje dodržovat platné právo a zákony České republiky, stejně jako dobré mravy.
19.2. V případě, že se jakékoliv ustanovení v těchto Podmínkách ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se jím stane,
nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení a strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a
vymahatelným, které bude nejblíže obchodnímu účelu původního ustanovení.
19.3. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny Objednávky Odběratele.
19.4. V případě rozporu mezi ustanoveními uvedenými v Objednávce a v těchto Podmínkách platí, že přednost mají ustanovení uvedená v
Objednávce.
19.5. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Podmínky, a to kdykoliv podle jeho výlučného a svobodného uvážení. O takovéto
změně je povinen informovat ostatní zveřejněním změny Podmínek na Internetové stránce zpravidla nejméně 15 dní před účinností
změny Podmínek. Takováto změna nebude mít dopad na už akceptované a závazné Objednávky, Podmínky pro jednotlivé
Objednávky jsou platné ve verzi platné v době jejího potvrzení Dodavatelem.
19.6. Tyto Podmínky a vztahy v nich neupravené se řídí právním řádem České republiky (s výjimkou kolizních norem), přičemž jakýkoliv
spor nebo činnosti související, týkající se nebo vyplývající z těchto Podmínek budou probíhat na soudu České republiky nacházejícím
se v obvodu sídla Dodavatele.
19.7. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se na něj a jeho reklamu přiměřeně (zejména u povinností týkajících se obsahu
příspěvků) vztahují podmínky používání Internetové stránky uveřejněna Internetové stránce (https://www.modrykonik.cz/rules/),
obdobně jako na každého uživatele Internetové stránky, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak. Odběratel potvrzuje, že si
uvedené Podmínky před objednávkou reklamy pozorně přečetl, souhlasí s nimi, a je s nimi srozuměn a zavazuje se je dodržovat.
19.8. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů
zveřejněnými na Internetové stránce a v souladu s Podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek.
19.9. Tyto Podmínky mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích s totožným obsahem, přičemž rozhodující verzí je české znění.
19.10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.08.2020.
V Praze, 28. 12. 2021
Ing. Peter Vidovič, vedoucí odštěpného závodu
Modrý koník media s.r.o., odštěpný závod zahraniční právnické osoby
PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Zpracovatelské podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi
Odběratelem jako provozovatelem (dále jen „Provozovatel”) a Dodavatelem jako zprostředkovatelem (dále jen „Zprostředkovatel”)
v rámci reklamního formátu „Soutěža/nebo „Ambasadorka značky“ a/nebo „Zkušenosti se značkou“ (dále také „Vybrané reklamní
formáty“) na Internetové stránce.
1.2. Slova s velkým počátečním písmenem, která nejsou definována v těchto Zpracovatelských podmínkách, mají význam, který jim byl
určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro nákup online/digitálního reklamního prostoru.
2. PŘEDMĚT, ÚČEL A$DOBA ZPRACOVÁNÍ
2.1. Zprostředkovatel bude jménem Provozovatele zpracovávat osobní údaje fyzických osob účastnících se Vybraných reklamních
formátů na Internetové stránce (dále jen Dotčené osoby“), a to následující údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště , doručovací
adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).
2.2. Zprostředkovatel bude Osobní údaje Dotčených osob zpracovávat za účelem zabezpečení realizace Vybraných reklamních formátů
pro Provozovatele na Internetové stránce.
2.3. Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje jménem Provozovatele po celou dobu trvání Vybraných reklamních formátů.
Po splněúčelu zpracování Zprostředkovatel všechny Osobní údaje vymaže nebo vrátí Provozovateli a vymaže všechny existující
kopie, pokud příslušný právní předpis nepožaduje uchování těchto Osobních údajů u Zprostředkovatele.
3. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ
3.1. Zprostředkovatel bude zpracovávat Osobní údaje ve smyslu příslušných právních předpisů, především GDPR a zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.
3.2. Zprostředkovatel bude zpracovávat Osobní údaje jen na základě zdokumentovaných pokynů Provozovatele, s výjimkou případů, kdy
si to vyžaduje příslušný právní předpis; v takovém případě Zprostředkovatel oznámí Provozovateli tento právní požadavek před
zpracováním, pokud daný právní předpis takovéto oznámení nezakazuje ze závažných důvodů veřejného zájmu.
3.3. Zprostředkovatel není oprávněn zpracovávat Osobní údaje na jiný účel než stanovil Provozovatel. Zprostředkovatel není oprávněn
přenést Osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii, resp. do třetích zemí, které nezaručují přiměřenou úroveň ochrany.
3.4. Zprostředkovatel bude bezodkladně informovat Provozovatele, pokud se podle jeho názoru pokynem Provozovatele porušuje GDPR
nebo jiné právní předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.
4. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE
4.1. Zprostředkovatel je oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zprostředkovatele (subdodavatele), o čemž bude
Provozovatele informovat bez zbytečného odkladu. Zprostředkovatel bude informovat Provozovatele i o jakýchkoliv zamýšlených
změnách v souvislosti s přidáním nebo nahrazením dalšího zprostředkovatele, přičemž Provozovatel možnost kdykoliv vznést
námitku vůči takovýmto změnám. Pokud Zprostředkovatel zapojí do zpracování Osobních údajů dalšího zprostředkovatele,
Zprostředkovatel tomuto dalšímu zprostředkovateli prostřednictvím smlouvy uloží stejné povinnosti ochrany údajů, jako jsou
stanoveny v těchto Zprostředkovatelských podmínkách, a to především poskytnutí dostatečných záruk na vykonání přiměřených
technických a organizačných opatření takovým způsobem, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR. Pokud tento další
zprostředkovatel nesplní svoje povinnosti ochrany údajů, Zprostředkovatel zůstává vůči Provozovateli plně zodpovědný za plně
povinností tohoto dalšího zprostředkovatele.
4.2. Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout Provozovateli pomoc s posouzením vlivu na ochranu údajů a s předchozími konzultacemi
s kontrolními orgány, které Provozovatel považuje za přiměřeně potřebné ve smyslu čl. 35 nebo 36 GDPR, a to s přihlédnutím na
povahu zpracování a na informace dostupné Zprostředkovateli.
4.3. V případě, že Dotčená osoba uplatní u Zprostředkovatele své právo ve smyslu Kapitoly III GDPR, Zprostředkovatel postoupí tuto
žádost k vyřízení Provozovateli. O takovémto postoupení žádosti na vyřízení Provozovateli může Zprostředkovatel Dotčenou osobu
informovat. Zprostředkovatel bude po zohledně povahy zpracování v co nejvyšší ře pomáhat Provozovateli vhodnými
technickými a organizačnými opatřeními při plnějeho povinností reagovat na žádosti o vý kon práv Dotčené osoby ustanovených v
Kapitole III GDPR.
5. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJOV
5.1. Zprostředkovatel se zavazuje vykonat veškerá požadovaná opatření dle čl. 32 GDPR, zejména se zavazuje přijmout přiměřená
technická a organizač opatření s přihlédnutím především na rizika, která představuje zpracování, a to zejména v důsledku
náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, neoprávněného poskytnutí Osobních údajů, které se přenášejí, uchovávají
nebo jinak zpracovávají, nebo neoprávněného přístupu k takovýmto údajům.
5.2. Zprostředkovatel poskytne Provozovateli kdykoliv na jeho žádost veškeré informace potřebné na prokázání splně povinností
stanovených v čl. 28 GDPR, zejména povinnosti přijmout přiměřená technická a organizačopatření tak, aby zpracování splňovalo
požadavky GDPR a aby se zabezpečila ochrana práv dotčené osoby.
5.3. Za účelem kontroly splněpovinností stanovených v těchto Zpracovatelských podmínkách Zprostředkovatel umožaudity, stejně
jako kontroly vykonávané Provozovatelem (nebo jiným auditorem, jehož pověřil Provozovatel), a bude k nim přispívat.
5.4. Zprostředkovatel bude o zpracování Osobních údajů zachovávat mlčenlivost a nezpřístupní ani neposkytne Osobní údaje žádné třetí
osobě, pokud tyto Zpracovatelské podmínky nestanoví jinak. Zprostředkovatel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci případně jiné
osoby, které jsou oprávně zpracovávat Osobní údaje nebo mají přístup k Osobním údajům, zavázali, že budou zachovávat
mlčenlivost ve smyslu tohoto článku.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Tyto Zpracovatelské podmínky jsou právně závaznou smlouvou o zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 28 Všeobecného
nařízení o ochraně údajů (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) mezi Provozovatelem
a Zprostředkovatelem. Provozovatel prohlašuje, že před Objednávkou reklamního formátu “Soutěž a/nebo „Ambasadorka
značky“ a/nebo „Zkušenosti se značkou“ si přečetl tyto Zpracovatelské podmínky a bez výhrad s nimi souhlasí, je jimi vázán a
zavazuje se je dodržovat.
6.2. V případě, že se jakékoliv ustanovení v těchto Zpracovatelských podmínkách ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné
nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení a strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením
platným, účinným a vymahatelným, které bude nejblíže obchodnímu účelu původního ustanovení.
6.3. Tyto Zpracovatelské podmínky nabývají platnost a účinnost dne 25. 5. 2018.